BoMiArt "Dat wat thuis niet mag.."

BoMiArt Algemene voorwaarden

1.Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het bedrijf dat workshops aanbiedt (hierna "BoMiArt" genoemd) en de klant die de workshops aanvraagt (hierna "de klant" genoemd).

2. Aanbiedingen en Reserveringen

2.1 Aanbiedingen

BoMiArt zal de klant een passende aanbieding verstrekken op basis van de specifieke workshopvereisten. Deze aanbieding is 10 dagen geldig vanaf de datum vermeld op de aanbieding onder 'Offertedatum'.

2.2 Acceptatie aanbieding

Na ontvangst van de bevestiging van de klant met betrekking tot de aanbieding, zal BoMiArt de datum en tijd van de workshop zoals deze is vermeld in de aanbieding reserveren en een factuur naar de klant sturen. Na ontvangst van de bevestiging van de klant met betrekking tot de aanbieding gaat de klant een overeenkomst met BoMiArt aan waaruit een betalingsverplichting volgt. Hierna is het gestelde in 5.2 Annulering door de klant van toepassing.

3. Betaling

3.1 Facturering en Betalingstermijn

De klant ontvangt een factuur voor de geboekte workshop. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. De klant dient de factuur te voldoen voor aanvang van de workshop, ook als de termijn tussen de in de factuur genoemde 'Factuurdatum' en de datum van de workshop minder is dan 14 dagen.

3.2 Bedrijven en betaling achteraf

Indien de overeenkomst met een bedrijf is afgesloten, kan overeengekomen worden dat de factuur achteraf wordt voldaan. De betalingstermijn voor bedrijven kan worden aangepast volgens de schriftelijke overeenkomst tussen BoMiArt en het bedrijf.

4. Deelnemersaantallen

4.1 Aanpassingen van het aantal deelnemers

De klant kan het aantal deelnemers tot uiterlijk 7 dagen voor de workshop datum kosteloos naar boven bijstellen, mits dit binnen de capaciteit van de workshop locatie en de beschikbaarheid van het Bedrijf valt.

4.2 Minder deelnemers dan in de factuur genoemd

Indien er minder deelnemers aan de workshop deelnemen dan oorspronkelijk in de factuur is vermeld, vindt er geen restitutie plaats. De klant blijft verantwoordelijk voor het betalen van het bedrag dat is overeengekomen in de factuur.

5. Verplaatsing of annulering

5.1 Verplaatsing workshop, datum of tijd

Tenzij anders overeengekomen kan de aangevraagde workshop niet worden verplaatst naar een andere dag of tijd.

5.2 Annulering door de klant

Bij een door de klant gevraagde annulering zal het reeds betaalde bedrag 75% worden teruggestort op de rekening vanwaar de betaling is voldaan, indien de annulering uiterlijk 7 dagen voor de workshopdatum schriftelijk aan BoMiArt is medegedeeld. Indien de annulering tussen 7 en 3 dagen voor de workshopdatum aan BoMiArt wordt verzocht, zal 50% van het betaalde bedrag worden teruggestort. Wanneer de annulering binnen 3 dagen is, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie.

5.3 Annulering door BoMiArt

BoMiArt behoudt het recht om een workshop te annuleren of te verplaatsen om redenen die buiten haar controle liggen, zoals overmacht of onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen zal BoMiArt een alternatieve datum aanbieden of een volledige terugbetaling verstrekken.

6. Aansprakelijkheid en Beschermende Kleding

BoMiArt verschaft beschermende kleding voor de workshop. Het gebruik van deze beschermende kleding is niet verplicht. BoMiArt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele beschadiging van de kleding van de klant tijdens de workshop.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen BoMiArt en de klant is het recht van Nederland van toepassing. In geval van geschillen zullen partijen trachten deze in onderling overleg op te lossen. Indien een geschil niet in der minne kan worden geschikt, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.

8. Overige bepalingen

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Het niet uitoefenen van een recht of bevoegdheid onder deze voorwaarden door BoMiArt vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bevoegdheid. Deze algemene voorwaarden treden in werking op de datum van de aanvraag van de workshopboeking en blijven van kracht totdat ze worden gewijzigd of beƫindigd door BoMiArt.
BoMiArt